Kitabxana
Çərşənbə axşamı, 21 Aprel 2015 02:30

İLAHİ NƏSİHƏTLƏR

Bəşəriyyətin ən ali məqsədi Allah-təalaya yaxın məqama çatmaqdır. Məbudla minacat ləzzətinin dadılması, insanın öz Rəbbinin pıçıltısını dinləməsi bu yaxınlaşmanın təsirlərindəndir. Bu mərhələ insan kamilliyinin son mərtəbəsidir. İnsan yalnız özünü tərbiyələndirmək, …
Şənbə, 18 Aprel 2015 10:18

ƏN YAXŞI NAMAZ

Heyfdir ki, insan səfalı cənnətin yanında bir ömür yaşasın, amma ona baş çəkməsin, əzizlərini ona sövq etməsin. İlahi vəhy böyük Peyğəmbərə (ə) belə fərman verdi: “Əhlinə (ailənə və ümmətinə) namaz …
Çərşənbə, 04 Fevral 2015 11:17

Vəhy və Quran (Əllamə Təbatəbai)

Hәzrәt Mәhәmmәdin (s) peyğәmbәrliyini tәsdiqlәyәn sәnәd vә sәmavi kitab olan Qurani-kәrim dini tәlimlәrin vә İslam hәqiqәtlәrinin qaynağıdır. Allah kәlamı оlаn Qurani-kәrim әzәmәtli, ülvi bir mәqamdan Peyğәmbәrә (s) nazil olan vә …
Çərşənbə, 04 Fevral 2015 11:15

Nur təfsiri (M.Qiraəti) VIII cild

Qur’ani-məcid əvvəldən axıradək bəşər üçün ilahi göstərişlərdən ibarətdir. Bütün bu bəyanatlarla tanış olmaq zəruridir. Xüsusi ilə də bəşəriyyətin dünyəvi və əbədi səadət yolunu göstərən ayələr və onlardakı nöqtələr haqqında düşünmək …
Çərşənbə, 04 Fevral 2015 11:13

Nur təfsiri (M.Qiraəti) VII cild

Qur’ani-məcid əvvəldən axıradək bəşər üçün ilahi göstərişlərdən ibarətdir. Bütün bu bəyanatlarla tanış olmaq zəruridir. Xüsusi ilə də bəşəriyyətin dünyəvi və əbədi səadət yolunu göstərən ayələr və onlardakı nöqtələr haqqında düşünmək …
Çərşənbə, 04 Fevral 2015 11:11

Nur təfsiri (M.Qiraəti) VI cild

Qur’ani-məcid əvvəldən axıradək bəşər üçün ilahi göstərişlərdən ibarətdir. Bütün bu bəyanatlarla tanış olmaq zəruridir. Xüsusi ilə də bəşəriyyətin dünyəvi və əbədi səadət yolunu göstərən ayələr və onlardakı nöqtələr haqqında düşünmək …
Çərşənbə, 04 Fevral 2015 11:10

Nur təfsiri (M.Qiraəti) V cild

Qur’ani-məcid əvvəldən axıradək bəşər üçün ilahi göstərişlərdən ibarətdir. Bütün bu bəyanatlarla tanış olmaq zəruridir. Xüsusi ilə də bəşəriyyətin dünyəvi və əbədi səadət yolunu göstərən ayələr və onlardakı nöqtələr haqqında düşünmək …
Çərşənbə, 04 Fevral 2015 11:09

Nur təfsiri (M.Qiraəti) IV cild

Qur’ani-məcid əvvəldən axıradək bəşər üçün ilahi göstərişlərdən ibarətdir. Bütün bu bəyanatlarla tanış olmaq zəruridir. Xüsusi ilə də bəşəriyyətin dünyəvi və əbədi səadət yolunu göstərən ayələr və onlardakı nöqtələr haqqında düşünmək …
Çərşənbə, 04 Fevral 2015 11:07

Nur təfsiri (M.Qiraəti) III cild

Çərşənbə, 04 Fevral 2015 11:06

Nur təfsiri (M.Qiraəti) II cild

Qur’ani-məcid əvvəldən axıradək bəşər üçün ilahi göstərişlərdən ibarətdir. Bütün bu bəyanatlarla tanış olmaq zəruridir. Xüsusi ilə də bəşəriyyətin dünyəvi və əbədi səadət yolunu göstərən ayələr və onlardakı nöqtələr haqqında düşünmək …
Çərşənbə, 04 Fevral 2015 11:04

Nur təfsiri (M.Qiraəti) I cild

Qur’ani-məcid əvvəldən axıradək bəşər üçün ilahi göstərişlərdən ibarətdir. Bütün bu bəyanatlarla tanış olmaq zəruridir. Xüsusi ilə də bəşəriyyətin dünyəvi və əbədi səadət yolunu göstərən ayələr və onlardakı nöqtələr haqqında düşünmək …
Çərşənbə, 04 Fevral 2015 11:00

Həcc (Əli Şəriəti)

İхtisаsı dinlәr tаriхi оlаn dinşünаs аlim kimi  (Frеnsis Bеkоnun tәbirincә) “еlmin quru gözlәri ilә” bir sırа аrаşdırmаlаr аpаrdım. Pеyğәmbәrlik vә hәr bir dindә bаş vеrmiş tаriхi tәbәddülаtlаrı tәdqiq еtdikdәn, “nә …
Çərşənbə, 04 Fevral 2015 10:58

Qəməri-Bəni Haşim (Ə.R.Xalxali)

Pərvərdigari-aləm Qur`ani-məcidin «Maidə» surəsinin 35-ci ayəsində buyurur: «Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun! Ona [Onun rəhmət və lütfünə qovuşmaq üçün] yol axtarın......» Dünyanın yaradılışından indiyə qədər yer üzünə peyğəmbərlər gəlmiş və hər …
Çərşənbə, 04 Fevral 2015 10:54

Qəhrəman qadınlar (M.M.İştihardi)

İmam Əli (ə) buyurur: «Fitnə və imtahan dəryalarının nəhəng dağ kimi dalğalarını (iman, təvəkkül, müqavimət, birlik, Qur`andan bəhrələnmək və haqq fərmanı müqabilində təslim olmaqla) nicat gəmisi ilə yarıb, irəli gedin».
İslam dünyasının bugünkü acınacaqlı vəziyyəti həmişə bizi narahat etmişdir. Hər bir müsəlmanın ürəyini ağrıdan, müsəlmanların bu böhranlı vəziyyətə düşməsinin amillərini tapmaq bizi vadar edir ki, onların həqiqi səbəblərini araşdıraq. Müsəlmanlar …
Bazar ertəsi, 27 Oktyabr 2014 14:13

Ziyarətnamələr

Allah-taala cənab Cəbrail vasitəsilə sonuncu Peyğəmbər həzrət Mühəmmədə (s) «(Ya Peyğəmbər!) De: «Mən sizdən bunun (risaləti təbliğ etməyimin) müqabilində qohumlara (Əhli-beytə) məhəbbətdən başqa bir şey istəmirəm»» ayəsini nazil etdikdən sonra …
Bazar ertəsi, 27 Oktyabr 2014 14:05

AŞURA MEHİ

Allah-Taalaya şükür edirik ki, yenidən bərəkətli məhərrəm və Aşura ərəfəsində yaşamaq, həm canımızı, həm elmi, ruhi və fiziki qüvvələrimizi Aşuranın mübarək mehindən və həzrət Əbu Abdullahın (ə) lütf mənbəyindən bəhrələndirmək …
Bazar ertəsi, 27 Oktyabr 2014 14:04

Kərbəlada çaxan bir şimşək

Әziz охuculаr! Qаrşınızdа оlаn bu kitаb ҝörkәmli filоsоf dоktоr Misbаһ Yәzdinin Аşurа һаdisәsi bаrәdә söylәdiyi çıхışlаrdаn һаzırlаnmışdır. Kitаbdа tаriхin әn fаciәli vә еyni zаmаndа әn ibrәtаmiz vә şаnlı sәһifәlәrindәn biri …
Bazar ertəsi, 22 Sentyabr 2014 10:46

İslamın əsasları (Ə.Əhmədov)

Bazar ertəsi, 22 Sentyabr 2014 10:42

Quran və qiyamət (Şəhid Dəstğeyb)

Page 3 of 5