İslami
OTUZ SƏKKİZİNCİ FƏSİLKİŞİNİN QONAQèƏRVƏRLİYİAllah taala insanları təbiətən ictimai əhval-ruhiyyədə yaratmışdır. Bu səbəbə görə də hamı yalqızlıqdan qaçır və sair insanların yanında yaşamaq istəyir. Kəndlərin, şəhərlərin və s. kimi yaşayış məntəqələrinin …
OTUZ DÖRDÜNCÜ FƏSİLLAYİQLİ KİŞİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİƏməli saleh qadına malik olmaq kişilər üçün ən böyük səadət və xoşbəxtlik olduğu kimi, bütün qadınlar üçün də layiqli ər ən böyük xoşbəxtlik hesab olunur. Bütün …
OTUZ ÜÇÜNCÜ FƏSİLSUİ-ZƏNN VƏ QEYRƏTİnsanlar təbiətən sədaqətə, qarşılıqlı etimada meyl əsasında yaradılmışlar. Buna görə də uşaqlar həyatın ilk çağlarında heç vaxt yalan danışmır, xəyanət etmirlər. Amma tədricən ətraf mühitdə olan …
OTUZ BİRİNCİ FƏSİLMEHR-MƏHƏBBƏT OCAĞIAilə eşq-məhəbbət, səfa-səmimiyyət ocağı olmalıdır ki, ailə üzvlərinin hər növ yorğunluqları çıxsın, övladlar xüsusi bir məhəbbətlə tərbiyələnsinlər. Ər və arvad da İslamın həyatverici qanunlarından istifadə edərək bir …
İSLAMDA EVLƏNMƏ VƏ AİLƏ HÜQUQU-2DÖRDÜNCÜ HİSSƏ: QADININ KİŞİ ÜZƏRİNDƏKİ HAQQI (KİŞİNİN QADINA QARŞI BORCLARI)İYİRMİ YEDDİNCİ FƏSİLTARİXDƏ QADIN HÜQUQUTarix boyu qadın sinfi həmişə məzlum yaşamış, istismara məruz qalmışdır. Dünya tarixi bu …
İYİRMİ BEŞİNCİ FƏSİLÇOXARVADLILIQTəbii olaraq ər-arvad arasında cinsi cəhətdən müəyyən fərqlər mövcuddur. O cümlədən, qadınların aylıq adətlərə (heyzə) və hamiləlik dövrlərində müəyyən çətinliklərə giriftar olmalarıdır. Bundan əlavə, qadınlar az yaşlarında, erkən …
İYİRMİ ÜÇÜNCÜ FƏSİLEVLƏNMƏDƏN ƏVVƏL QADINA BAXMAQNaməhrəm şəxslərə ləzzət və şəhvət nəzəri ilə baxmaq insanın Allah eləməmiş, daha böyük günaha–zinaya mürtəkib olmasına, iman, şərəf və heysiyyətinin aradan getməsinə, Allahın qəzəb oduna–cəhənnəm …
İYİRMİ BİRİNCİ FƏSİLLAYİQLİ HƏYAT YOLDAŞININ ZAHİRİ ƏLAMƏTLƏRİEvlənmənin əsas məqsədlərindən biri də cinsi ehtiyacların təmin olunması, qadın və kişinin ruhi aramlığına, asayişinə nail olmaqdır. Qadın və kişi bir-birinə qarşı nə qədər …
ON SƏKKİZİNCİ FƏSİLEVLƏNMƏDƏ VASİTƏÇİ OLMAĞIN FƏZİLƏTİİslam–qarşılıqlı kömək və məsuliyyət dinidir. Onun bütün ardıcılları bir-birinin ətrafına yığışmış böyük bir ailə kimidir, elmi, ictimai, iqtisadi, səhiyyə və s. kimi imkanlar qarşısında məsuliyyət …
ÜÇÜNCÜ HİSSƏON ALTINCI FƏSİLEVLƏNMƏ YAXUD MÜQƏDDƏS BİR èEYVƏNDAllah taala buyurur:"Həyat yoldaşı olmayan kişi və qadınları, həmçinin layiqli kənizlərinizi və əməlisaleh qullarınızı evləndirin. Əgər fəqir və yoxsul olsalar, Allah Öz lütf …
Övladların dini təlim-tərbiyəsi ataların övlad qarşısında olan vacib borclarından və övladın ata üzərindəki hüququ sayılır. Əgər valideyn, yaxud uşağı qəyyumu bu böyük və ilahi vəzifəni yerinə yetirsələr, özlərinin və övladlarının …
1-Uşağın təvəllüdünün yeddinci günündə qonaqlıq məclisiMüqəddəs İslam şəriətində övladın təvəllüdü üçün məxsus qayda-qanunlar və mərasim müəyyən olunmuş, ata-ananın həmin göstərişlərə əməl etmələri tövsiyə edilmişdir. Mütəal Allah bir kəsə bir övlad …
DOQQUZUNCU FƏSİLANANIN QİDALANMASI VƏ NÜTFƏNİN BAĞLANMASI ZAMANI   Övladların valideynləri üzərində olan hüquqlarından biri də budur ki, anaların hamiləlik dövrlərində qidalanmanın keyfiyyəti və növü münasib olsun. Həmçinin, övladın nütfəsi bağlanan …
İKİNCİ HİSSƏSƏKKİZİNCİ FƏSİLÖVLADLARIN HÜQUQLARI"Oradan Zəkəriyya İlahinin lütflərini və Onun (ardı-arası kəsilməz) nemətlərini Məryəmin yanında müşahidə etdikdə öz Pərvərdigarını çağırıb ərz etdi: "Pərvərdigara, Öz lütfündən mənə saleh və pakizə bir övlad …
İKİNCİ HİSSƏSƏKKİZİNCİ FƏSİLÖVLADLARIN HÜQUQLARI"Oradan Zəkəriyya İlahinin lütflərini və Onun (ardı-arası kəsilməz) nemətlərini Məryəmin yanında müşahidə etdikdə öz Pərvərdigarını çağırıb ərz etdi: "Pərvərdigara, Öz lütfündən mənə saleh və pakizə bir övlad …
BEŞİNCİ FƏSİLANA ATADAN İRƏLİDİRMİ? Bu fəsildə bizim məqsədimiz valideynlərin övlad üzərindəki hüquqlarının təfavütü barəsindədir ki, görəsən onların hüquqları bərabər və eyni səviyyədədirmi, yoxsa ananın hüquqları atanın hüquqlarından üstündür?Bu sualın cavabında …
DÖRDÜNCÜ FƏSİLATA-ANAYA YAXŞILIQ ETMƏYİN "ÖZƏL SƏMƏRƏLƏRİDini göstərişlər öz ardıcıllarının mənafeyini təmin etmək əsasında möhkəmlənmişdir və onlara riayət edilməsi insanın dünya və axirət səadətinə zəmanət verir. Dini proqramlar ürəyi yanan bir …
İKİNCİ FƏSİLNASALEH ATA-ANA İLƏ NƏ ETMƏLİ?Adətən, layiqli və saleh övladlar elə layiqli və saleh ata-anaların şirin səmərəsindən bir nişanədir. Şəkk yoxdur ki, irsiyyət amili və ailə mühitinin təsiri cəmiyyətdə olan …
Bazar, 08 Yanvar 2017 11:20

Islamda evlənmə və ailə hüququ-1

İSLAMDA EVLƏNMƏ VƏ AİLƏ HÜQUQU-1MÜƏLLİF: ƏLİƏKBƏR BABAZADƏMÜTƏRCİM: M. ƏLİZADƏÖN SÖZYalnız fərdlərin həqiqətə malik olmasına inanan, cəmiyyəti sadəcə zehn və xəyalın uydurması kimi təsəvvür edən fəlsəfi ideologiyanın əksinə olaraq İslamda və …
Yəsə ibni Həmzə nəql edir: “İmam Rzanın (ə) məclisində idik. Çox sayda insan bu məclisdə iştirak edirdi. Həzrətə (ə) halal və haramdan, əhkamdan suallar verirdilər. İmam (ə) da onların cavablarını …