İslami
İSLAMDA EVLƏNMƏ VƏ AİLƏ HÜQUQU-2DÖRDÜNCÜ HİSSƏ: QADININ KİŞİ ÜZƏRİNDƏKİ HAQQI (KİŞİNİN QADINA QARŞI BORCLARI)İYİRMİ YEDDİNCİ FƏSİLTARİXDƏ QADIN HÜQUQUTarix boyu qadın sinfi həmişə məzlum yaşamış, istismara məruz qalmışdır. Dünya tarixi bu …
İYİRMİ BEŞİNCİ FƏSİLÇOXARVADLILIQTəbii olaraq ər-arvad arasında cinsi cəhətdən müəyyən fərqlər mövcuddur. O cümlədən, qadınların aylıq adətlərə (heyzə) və hamiləlik dövrlərində müəyyən çətinliklərə giriftar olmalarıdır. Bundan əlavə, qadınlar az yaşlarında, erkən …
İYİRMİ ÜÇÜNCÜ FƏSİLEVLƏNMƏDƏN ƏVVƏL QADINA BAXMAQNaməhrəm şəxslərə ləzzət və şəhvət nəzəri ilə baxmaq insanın Allah eləməmiş, daha böyük günaha–zinaya mürtəkib olmasına, iman, şərəf və heysiyyətinin aradan getməsinə, Allahın qəzəb oduna–cəhənnəm …
İYİRMİ BİRİNCİ FƏSİLLAYİQLİ HƏYAT YOLDAŞININ ZAHİRİ ƏLAMƏTLƏRİEvlənmənin əsas məqsədlərindən biri də cinsi ehtiyacların təmin olunması, qadın və kişinin ruhi aramlığına, asayişinə nail olmaqdır. Qadın və kişi bir-birinə qarşı nə qədər …
ON SƏKKİZİNCİ FƏSİLEVLƏNMƏDƏ VASİTƏÇİ OLMAĞIN FƏZİLƏTİİslam–qarşılıqlı kömək və məsuliyyət dinidir. Onun bütün ardıcılları bir-birinin ətrafına yığışmış böyük bir ailə kimidir, elmi, ictimai, iqtisadi, səhiyyə və s. kimi imkanlar qarşısında məsuliyyət …
ÜÇÜNCÜ HİSSƏON ALTINCI FƏSİLEVLƏNMƏ YAXUD MÜQƏDDƏS BİR èEYVƏNDAllah taala buyurur:"Həyat yoldaşı olmayan kişi və qadınları, həmçinin layiqli kənizlərinizi və əməlisaleh qullarınızı evləndirin. Əgər fəqir və yoxsul olsalar, Allah Öz lütf …
Övladların dini təlim-tərbiyəsi ataların övlad qarşısında olan vacib borclarından və övladın ata üzərindəki hüququ sayılır. Əgər valideyn, yaxud uşağı qəyyumu bu böyük və ilahi vəzifəni yerinə yetirsələr, özlərinin və övladlarının …
1-Uşağın təvəllüdünün yeddinci günündə qonaqlıq məclisiMüqəddəs İslam şəriətində övladın təvəllüdü üçün məxsus qayda-qanunlar və mərasim müəyyən olunmuş, ata-ananın həmin göstərişlərə əməl etmələri tövsiyə edilmişdir. Mütəal Allah bir kəsə bir övlad …
DOQQUZUNCU FƏSİLANANIN QİDALANMASI VƏ NÜTFƏNİN BAĞLANMASI ZAMANI   Övladların valideynləri üzərində olan hüquqlarından biri də budur ki, anaların hamiləlik dövrlərində qidalanmanın keyfiyyəti və növü münasib olsun. Həmçinin, övladın nütfəsi bağlanan …
İKİNCİ HİSSƏSƏKKİZİNCİ FƏSİLÖVLADLARIN HÜQUQLARI"Oradan Zəkəriyya İlahinin lütflərini və Onun (ardı-arası kəsilməz) nemətlərini Məryəmin yanında müşahidə etdikdə öz Pərvərdigarını çağırıb ərz etdi: "Pərvərdigara, Öz lütfündən mənə saleh və pakizə bir övlad …
İKİNCİ HİSSƏSƏKKİZİNCİ FƏSİLÖVLADLARIN HÜQUQLARI"Oradan Zəkəriyya İlahinin lütflərini və Onun (ardı-arası kəsilməz) nemətlərini Məryəmin yanında müşahidə etdikdə öz Pərvərdigarını çağırıb ərz etdi: "Pərvərdigara, Öz lütfündən mənə saleh və pakizə bir övlad …
BEŞİNCİ FƏSİLANA ATADAN İRƏLİDİRMİ? Bu fəsildə bizim məqsədimiz valideynlərin övlad üzərindəki hüquqlarının təfavütü barəsindədir ki, görəsən onların hüquqları bərabər və eyni səviyyədədirmi, yoxsa ananın hüquqları atanın hüquqlarından üstündür?Bu sualın cavabında …
DÖRDÜNCÜ FƏSİLATA-ANAYA YAXŞILIQ ETMƏYİN "ÖZƏL SƏMƏRƏLƏRİDini göstərişlər öz ardıcıllarının mənafeyini təmin etmək əsasında möhkəmlənmişdir və onlara riayət edilməsi insanın dünya və axirət səadətinə zəmanət verir. Dini proqramlar ürəyi yanan bir …
İKİNCİ FƏSİLNASALEH ATA-ANA İLƏ NƏ ETMƏLİ?Adətən, layiqli və saleh övladlar elə layiqli və saleh ata-anaların şirin səmərəsindən bir nişanədir. Şəkk yoxdur ki, irsiyyət amili və ailə mühitinin təsiri cəmiyyətdə olan …
Bazar, 08 Yanvar 2017 11:20

Islamda evlənmə və ailə hüququ-1

İSLAMDA EVLƏNMƏ VƏ AİLƏ HÜQUQU-1MÜƏLLİF: ƏLİƏKBƏR BABAZADƏMÜTƏRCİM: M. ƏLİZADƏÖN SÖZYalnız fərdlərin həqiqətə malik olmasına inanan, cəmiyyəti sadəcə zehn və xəyalın uydurması kimi təsəvvür edən fəlsəfi ideologiyanın əksinə olaraq İslamda və …
Yəsə ibni Həmzə nəql edir: “İmam Rzanın (ə) məclisində idik. Çox sayda insan bu məclisdə iştirak edirdi. Həzrətə (ə) halal və haramdan, əhkamdan suallar verirdilər. İmam (ə) da onların cavablarını …
Bazar, 01 Yanvar 2017 10:08

Həya nədir? Həyanın beş dərəcəsi

İman və həya bir-birindən ayrılmaz sifətlərdir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İman çılpaq bir bədəndir ki, libası həyadır”. Bu gün müasir cəmiyyətdə meydana gələn bir çox ictimai problemlərin kökündə həya sifətindən uzaq …
Bizim varlığımız Allahdan olsa da, lakin dünyaya gəlmə səbəbimiz ata və analarımızdandır. Biz bu iki əzizin həyat ağaclarının meyvələriyik. İnsan unutqan bir varlıqdır və çox tez unudur ki, bir zamanlar …
Cümə axşamı, 22 Dekabr 2016 09:54

Tövbə ilə istiğfarın fərqi nədir?

Bəzilərinin nəzərinə görə, tövbə ilə istiğfarın fərqi yoxdur. Tövbə, istiğfarın təkididir. Ancaq bəzilərinin nəzərinə görə belə deyildir, tövbə istiğfardan fərqlənir. Bu cəhətdən ki, istiğfar tövbədən əvvəl gəlir. İnsan ilk özünü …
Bazar ertəsi, 12 Dekabr 2016 11:02

Necə dostluq etmək? Kiminlə dostluq etməmək?

Yaxşı dost – insanın səadətə çatması üçün ən böyük nemətlərdəndir. Yaxşı dostun əhəmiyyəti və təsiri qohumlardan belə çoxdur. İnsan ictimai varlıq olduğu üçün dosta ehtiyac duyar. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Hər kimin …