İslami
ƏLLİ İKİNCİ FƏSİLNAMƏHRƏMƏ BAXMAQƏvvəlki fəsildə qadının bədəninə baxmağın hökmlərindən bəhs etdiyimiz üçün, burada lazım görürük ki, qadın və kişinin bir-birinə baxmasının həddi-hüdudu müəyyənləşsin. Naməhəm kişi və qadınların şəhvət və ləzzət …
QIRX SƏKKİZİNCİ FƏSİLLAYİQLİ QADINLARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİTovhidin nişanələrindən biri insanın, aləm varlıqlarının müxtəlif çöhrələridir ki, Allah Öz sonsuz və tükənməz qüdrəti ilə aləmin bütün məxluqlarını müxtəlif rənglərdə, formalarda xəlq etmişdir. Hətta iki …
  BEŞİNCİ BÖLMƏ: KİŞİNİN QADIN ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARIQIRX DÖRDÜNCÜ FƏSİLAİLƏ BAŞÇISIBəşər cəmiyyətlərində olan nəzm və inzibat insanların tərəqqisində və inkişafında mühüm və təsirli amillərdən biri sayılır. Bu qanuna tabe olan …
Çərşənbə axşamı, 02 May 2017 13:23

Islamda evlənmə və ailə hüququ-2(QIRX İKİNCİ FƏSİL)

QIRX İKİNCİ FƏSİL9. Ailə nəcabəti və əsalətiƏrə gedib ailə qurmaq istəyən qızlar bu müqəddəs işdə öz əsas hədəflərini nəzərə alıb elə şəxslə ailə qurmalıdırlar ki, onları öz hədəflərinə çatdırsın. Çünki …
OTUZ SƏKKİZİNCİ FƏSİLKİŞİNİN QONAQèƏRVƏRLİYİAllah taala insanları təbiətən ictimai əhval-ruhiyyədə yaratmışdır. Bu səbəbə görə də hamı yalqızlıqdan qaçır və sair insanların yanında yaşamaq istəyir. Kəndlərin, şəhərlərin və s. kimi yaşayış məntəqələrinin …
OTUZ DÖRDÜNCÜ FƏSİLLAYİQLİ KİŞİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİƏməli saleh qadına malik olmaq kişilər üçün ən böyük səadət və xoşbəxtlik olduğu kimi, bütün qadınlar üçün də layiqli ər ən böyük xoşbəxtlik hesab olunur. Bütün …
OTUZ ÜÇÜNCÜ FƏSİLSUİ-ZƏNN VƏ QEYRƏTİnsanlar təbiətən sədaqətə, qarşılıqlı etimada meyl əsasında yaradılmışlar. Buna görə də uşaqlar həyatın ilk çağlarında heç vaxt yalan danışmır, xəyanət etmirlər. Amma tədricən ətraf mühitdə olan …
OTUZ BİRİNCİ FƏSİLMEHR-MƏHƏBBƏT OCAĞIAilə eşq-məhəbbət, səfa-səmimiyyət ocağı olmalıdır ki, ailə üzvlərinin hər növ yorğunluqları çıxsın, övladlar xüsusi bir məhəbbətlə tərbiyələnsinlər. Ər və arvad da İslamın həyatverici qanunlarından istifadə edərək bir …
İSLAMDA EVLƏNMƏ VƏ AİLƏ HÜQUQU-2DÖRDÜNCÜ HİSSƏ: QADININ KİŞİ ÜZƏRİNDƏKİ HAQQI (KİŞİNİN QADINA QARŞI BORCLARI)İYİRMİ YEDDİNCİ FƏSİLTARİXDƏ QADIN HÜQUQUTarix boyu qadın sinfi həmişə məzlum yaşamış, istismara məruz qalmışdır. Dünya tarixi bu …
İYİRMİ BEŞİNCİ FƏSİLÇOXARVADLILIQTəbii olaraq ər-arvad arasında cinsi cəhətdən müəyyən fərqlər mövcuddur. O cümlədən, qadınların aylıq adətlərə (heyzə) və hamiləlik dövrlərində müəyyən çətinliklərə giriftar olmalarıdır. Bundan əlavə, qadınlar az yaşlarında, erkən …
İYİRMİ ÜÇÜNCÜ FƏSİLEVLƏNMƏDƏN ƏVVƏL QADINA BAXMAQNaməhrəm şəxslərə ləzzət və şəhvət nəzəri ilə baxmaq insanın Allah eləməmiş, daha böyük günaha–zinaya mürtəkib olmasına, iman, şərəf və heysiyyətinin aradan getməsinə, Allahın qəzəb oduna–cəhənnəm …
İYİRMİ BİRİNCİ FƏSİLLAYİQLİ HƏYAT YOLDAŞININ ZAHİRİ ƏLAMƏTLƏRİEvlənmənin əsas məqsədlərindən biri də cinsi ehtiyacların təmin olunması, qadın və kişinin ruhi aramlığına, asayişinə nail olmaqdır. Qadın və kişi bir-birinə qarşı nə qədər …
ON SƏKKİZİNCİ FƏSİLEVLƏNMƏDƏ VASİTƏÇİ OLMAĞIN FƏZİLƏTİİslam–qarşılıqlı kömək və məsuliyyət dinidir. Onun bütün ardıcılları bir-birinin ətrafına yığışmış böyük bir ailə kimidir, elmi, ictimai, iqtisadi, səhiyyə və s. kimi imkanlar qarşısında məsuliyyət …
ÜÇÜNCÜ HİSSƏON ALTINCI FƏSİLEVLƏNMƏ YAXUD MÜQƏDDƏS BİR èEYVƏNDAllah taala buyurur:"Həyat yoldaşı olmayan kişi və qadınları, həmçinin layiqli kənizlərinizi və əməlisaleh qullarınızı evləndirin. Əgər fəqir və yoxsul olsalar, Allah Öz lütf …
Övladların dini təlim-tərbiyəsi ataların övlad qarşısında olan vacib borclarından və övladın ata üzərindəki hüququ sayılır. Əgər valideyn, yaxud uşağı qəyyumu bu böyük və ilahi vəzifəni yerinə yetirsələr, özlərinin və övladlarının …
1-Uşağın təvəllüdünün yeddinci günündə qonaqlıq məclisiMüqəddəs İslam şəriətində övladın təvəllüdü üçün məxsus qayda-qanunlar və mərasim müəyyən olunmuş, ata-ananın həmin göstərişlərə əməl etmələri tövsiyə edilmişdir. Mütəal Allah bir kəsə bir övlad …
DOQQUZUNCU FƏSİLANANIN QİDALANMASI VƏ NÜTFƏNİN BAĞLANMASI ZAMANI   Övladların valideynləri üzərində olan hüquqlarından biri də budur ki, anaların hamiləlik dövrlərində qidalanmanın keyfiyyəti və növü münasib olsun. Həmçinin, övladın nütfəsi bağlanan …
İKİNCİ HİSSƏSƏKKİZİNCİ FƏSİLÖVLADLARIN HÜQUQLARI"Oradan Zəkəriyya İlahinin lütflərini və Onun (ardı-arası kəsilməz) nemətlərini Məryəmin yanında müşahidə etdikdə öz Pərvərdigarını çağırıb ərz etdi: "Pərvərdigara, Öz lütfündən mənə saleh və pakizə bir övlad …
İKİNCİ HİSSƏSƏKKİZİNCİ FƏSİLÖVLADLARIN HÜQUQLARI"Oradan Zəkəriyya İlahinin lütflərini və Onun (ardı-arası kəsilməz) nemətlərini Məryəmin yanında müşahidə etdikdə öz Pərvərdigarını çağırıb ərz etdi: "Pərvərdigara, Öz lütfündən mənə saleh və pakizə bir övlad …
BEŞİNCİ FƏSİLANA ATADAN İRƏLİDİRMİ? Bu fəsildə bizim məqsədimiz valideynlərin övlad üzərindəki hüquqlarının təfavütü barəsindədir ki, görəsən onların hüquqları bərabər və eyni səviyyədədirmi, yoxsa ananın hüquqları atanın hüquqlarından üstündür?Bu sualın cavabında …